2
آخرین خبرها
شنبه 4 مهر 1394


نقدینه-بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی 18 شرکت بیمه را تعیین کرده است و در روزهای آینده توانگری مالی سایر شرکت ها نیز اعلام می شود .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از ایران و جهان، در آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه در ماده هفتم آمده است که سطوح نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه به شرح ۵ سطح زير تعيين مي شوندکه عبارتند از:

سطح ۱: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با ۱۰۰ درصد و بيشتر است.
سطح ۲: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۵۰ درصد و كمتر از ۷۰ درصد است.
سطح ۴: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد است.
سطح ۵: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه كمتر از ۱۰ درصد است.
در همین آئین نامه در ماده هشتم آمده که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي خود را براي ۳ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها، ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده، نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه گزاران، زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش و نحوه محاسبه ذخاير فني،سياستهاي كلي موسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي، سياست پرداخت سود به سهامداران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نحوه كاهش ريسك (بويژه ريسكهاي بيمه گري، اعتبار، نقدينگي و بازار) و برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي است.
البته این آئین نامه در ماده نهم اذعان داردکه چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي مانند صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه،روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك، مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه، نحوه و موارد مصرف سرمايه و سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران خواهد بود.
در ماده۱۰آمده است چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خود را براي سال مالي آتي تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد. 
البته در ماده ۱۱همین آئین نامه آمده بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ اين آيين نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به موسسات بيمه براي اجرا اعلام مي‌نمايد. موسسه بيمه موظف است گزارش عملكرد برنامه‌هاي مذكور را هر ۳ ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد.

البته ماده دوازدهم به محدودیت های شرکت های با توانگری نامطلوب اشاره دارد و اذعان می کند که موسسه بيمه‌اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد ۸ تا ۱۱ اين آيين نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي‌كند يك يا تعدادي از اقداماتی را فوراً به مرحله اجرا درآوردکه عبارتند از از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران موسسه بيمه خودداري نمايد، از توزيع بيش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزيع به سهامداران) خودداري نمايد، هزينه‌هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد، از سرمايه‌گذاري درگزينه‌هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد، روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه‌اي كه در آينده منعقد مي‌شوند را اصلاح نمايد، عمليات صدور بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد، فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد، عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد، سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد، اعضاي هيات مديره و مديران خود را تغيير دهد. البته ماده سیزدهم نیز اذعان می کند چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه طبق اعلام بيمه مركزي در سطح ۵ باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال نمايد.

نسبت توانگری مالی 18 شرکت بیمه در سال 94 مشخص شد +جدول

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.