2
آخرین خبرها
سه شنبه 5 خرداد 1394


نقدینه- بر اساس اعلام بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در فروردین ۱۳۹۴ حدود ۱۰.۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود ۵.۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري بیمه مرکزی، حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۲۸.۲ درصد رشد نسبت به فروردين سال گذشته به حدود ۱۰.۳هزار ميليارد ريال رسيد. سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود ۶۳.۵ درصد رسيد و ۳۶.۵ درصد ديگر از سوی بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين گزارش، شركت هاي‌ بيمه ايران، آسيا، البرز، پارسيان، دانا، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۷۹.۴ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند.
طبق اين گزارش، تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۶.۴ درصد رشد نسبت به مدت فروردين سال قبل حدود ۲.۶ ميليون فقره بود. طي اين مدت همچنين ۴۰.۲ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و  ۱۶.۳درصد به رشته بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه زندگي نيز به حدود ۱۳.۷درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
شركت‌هاي بيمه همچنين طي اين مدت حدود ۵.۴ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت کردند كه در مقايسه با فروردين سال قبل، ۴.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد. ۵۷.۷ درصد از خسارت هاي بازار بيمه از سوی بخش غيردولتي جبران شد.
شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۱.۲ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته است.
۳۷.۸ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه در رشته بيمه درمان و ۳۳.۸ درصد در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز ۷.۴ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۲.۹ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۱۱.۹ واحد كاهش نشان ‌داد. نسبت خسارت 8 شركت بيمه  سينا، دانا، ملت، پارسيان، آرمان، كوثر، ايران و نوين بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: ۱۷۳.۳، ۹۱ ، ۸۴.۵ ، ۸۲.۳ ، ۶۸.۸ ، ۶۴.۵ ، ۶۱.۳ و ۵۷.۲ درصد) است.
دو رشته‌ بيمه درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود ۱۲۳ و ۶۸ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به غير از بيمه اعتبار با ۳۵۹۰.۲درصد نسبت خسارت).
پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت دو رشته‌ بيمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده (به ترتيب با: ۴۴.۴ و ۴۴.۷ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.