2
آخرین خبرها
يکشنبه 30 فروردين 1394


نقدینه-نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص در قالب طرح پژوهشی و به منظور جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه کشور تدوین شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نرخنامه مشورتي بيمه هاي اشخاص در راستاي تنظيم بازار و جلوگيري از نرخ شكني در صنعت بيمه تدوين شده و براي ارزيابي ريسك و تعيين حق بيمه در اختيار محاسبان فني، كارشناسان و اكچوئران قرار مي گيرد تا از تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دليل حذف نظارت تعرفه اي طي سال هاي اخير كاسته شود.

پژوهشكده بيمه نرخنامه مشورتي بيمه هاي اشخاص را براساس آيين نامه هاي موجود، مصوبات شوراي عالي بيمه و استفاده از تجارب ساير كشورها به منظور دريافت حق بيمه عادلانه تر از بيمه گذاران و تامين منافع شركت هاي بيمه تدوين كرده است.

در نرخنامه مذكور با موضوعات محاسبه نرخ سنين ۷۰ تا ۸۹ براي اولين بار، نرخ بيمه عمر گروهي به شرط حيات در بيمه هاي عمر، اصلاح جدول گروهاي شغلي و ارائه تفصيلي برخي از طبقات مانند ساير موسسات در بيمه هاي حوادث و تقسيم بندي تفصيلي طبقات پوشش هاي درماني و نرخ هاي آن و ارائه برخي از خدمات درماني كه در نرخ هاي قبلي مغفول مانده بود ارائه شده است.
گفتني است با شروع بكار دولت تدبير و اميد، اجراي طرح هاي پژوهشي با نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دستوركار پژوهشكده بيمه قرار گرفت. اين پژوهش ها با محورهاي كلي "بازنگري شرايط عمومي رشته هاي بيمه اي"، " عوامل موثر بر ريسك رشته هاي مختلف"،" تدوين استانداردهاي آموزشي شبكه فروش" و " مطالعه ذخاير بيمه اي" به منظور گام برداشتن در مسير توسعه صنعت بيمه و افزايش ضريب نفوذ بيمه طراحي شده است.
در اجراي اين طرح ها از ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاهاي كشور نيز استفاده شده است

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.