2
آخرین خبرها
سه شنبه 18 تير 1398


مِلودی خوش نوای تصمیمات مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی جناب آقای دکتر سالاری با تحولاتی کارساز و آوازی خوش که پیام آور دوران پیشرفت اصلاحات ماندگار و وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را نوید می دهد، به صدا درآمد.

 صدایی که انتصاب نیروهای درون سازمان با آرمانها واعتقادات ریشه دار مبتنی بر حفظ و صیانت از منابع ومنافع سازمان و ارائه خدمات جامع ،بی منت وپُررنگتر به جامعه هدف را نوید می دهد. انتصابی که گویای تمرکز مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی بر توانمندی نیروی انسانی متخصص و صاحب سبک سازمان می باشد. گویی آقای دکتر سالاری به خوبی به این موضوع پی پرده است که ارتقاء و انتصاب ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ درون سازمانی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و پیشرفت سازمان تأمین اجتماعی ﻣﻲﮔﺮدد. چرا که نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق، تفکر،تجربه وتعصب خود بهترین استفاده را از منابع موجود در سازمان ببرد.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان سازمان با تکیه بر پارادایم هایی ازجمله شایسته سالاری ،تعهد،تخصص،خلاقیت وپاکدستی ﻣﻮﺿﻮع مهمی در ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی مطرح است. دکتر سالاری بخوبی بر این موضوع واقف است که افراد شایسته میتوانند با بهره گیری ازتوانایی ها، تجارب و قابلیت های خود شرایط فعلی سازمان راازوضعیت کنونی خارج نمایندو به سوی تعالی سازمانی حرکت نمایند بدیهی است دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است.

محمدحسن زدا یکی از افراد شایسته، باتجربه و متعصب سازمان است که به تازگی آقای سالاری با صدور حکمی ایشان را بعنوان قائم مقام خود در سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمودند. یقیناً دانش و تجربیات ایشان می تواند کمک مؤثری در راستای بهبود شرایط و همگرا نمودن نیروی های درون سازمانی باشد. از سوی دیگر قطعاً همه ی ما می بایست از رویکرد مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بکارگیری کارکنان داخل سازمان دفاع کنیم و بر اهمیت استمرار این حرکت بیفزاییم. چرا که این حرکت کارآیی مدیرعامل را در عرصه مدیریت اجرایی نشان می دهد؛ کارآیی که ریشه در سابقه آقای سالاری در دو حوزه اقتصاد صنعتی و سیاست اجرایی می باشد.

 امید داریم آقای سالاری با اتخاذ راهکار و دستورالعملهایی همچون ایجاد و تبیین فرهنگ شایسته سالاری در سازمان، ایجاد ضوابط توانمند با ضمانت اجرایی کافی برای انتخاب شایستگان، تعیین ضوابط و معیارهای قابل اندازه گیری برای سنجش میزان شایستگی مدیران و کارکنان و ایجاد بستری مناسب جهت ترویج و توسعه شایسته سالاری و پرورش شایستگان در سازمان گام های مؤثری در زمینه انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری برای اینده سازمان بردارد. بی تردید مهم ترین ماموریت استراتژیک آقای سالاری در جهت توسعه و پیشرفت و تعالی مستمر سازمان تامین اجتماعی در شرایط پرتلاطم کنونی می تواند رهبری شایستگان در یک نظام شایسته سالار باشد.

* رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.