2
آخرین خبرها
شنبه 15 تير 1398


باوجود رشد بالای کل های پولی و بویژه نقدینگی در سالهای گذشته، تامین مالی فعالیت های تولیدی همچنان با دشواری روبرو است.

افزایش هزینه های تولید درطول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است.

بانک مرکزی با درک این وضعیت، به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانك مرکزي آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیت های تولیدی منجر شود و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده نماید، ثانيا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهاي تورمی و قیمتی نشود.

بر این اساس، در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرحهای متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرحها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیر مولد بخوبی جلوگیری شود.

این طرح پس از نظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش های جاری بانک های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می شود.

*رئیس کل بانک مرکزی


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.