2
آخرین خبرها
شنبه 18 بهمن 1393


نقدینه-سهم حق بیمه اتکایی اجباری بیمه های زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 بیش از 35.774 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 2.64 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، میلیارد ریال از این رقم مربوط به بیمه های غیرزندگی و 6.516 میلیارد ریال مربوط به بیمه های زندگی بوده است.
 در این سال خسارت پرداختی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت عملیات اتکایی اجباری در بیمه های زندگی 2.162 میلیارد ریال و در بیمه های غیرزندگی 23.726 میلیارد ریال و جمعاً 25.889 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 27.18 درصد رشد داشته است.
علاوه بر خسارت پرداختی مذکور، در سال 1392 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3.820 میلیارد ریال به عنوان کارمزد به شرکت های بیمه پرداخت کرده است.
در سال 1392 نسبت خسارت 72.37 درصد برآورد شده که در مقایسه با خسارت سال1391 که 58.40 درصد بوده، 13.97 درصد رشد داشته است.
ضریب خسارت در سال 1392 با 13.22 درصد رشد، از 95.67 درصد در سال 91 به 82.45 درصد در سال 92 افزایش یافته است.
از ابتدای سال 1392 درصد سهم واگذاری اتکایی اجباری در رشته عمر، با 5 درصد کاهش به 40 درصد و رشته های غیرزندگی با 5 درصد کاهش به 20 درصد رسیده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.