2
آخرین خبرها
شنبه 12 خرداد 1397


مطابق سند چشم‌انداز بیست ساله نظام که در عالی ترین سطح مدیریتی کشور تدوین یافته و نقشه راه و برنامه و استراتژی کشورمان است باید طی ۷سال دیگر به کشوری ( توسعه یافته ) با جایگاه اول (اقتصادی و علمی و فناوری ) در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برسیم .صنعت بیمه کشور در افق ١٤٠٤ باید سودآور ، سهل و آسان و دارای تعامل با کشورهای همسایه باشد و بهره مند از ظرفیت های مناسب و شایسته جهت خدمات رسانی به آحاد جامعه و بخش های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی باشد و قابل اتکا و اطمینان بخش در فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بوده و بر اساس برنامه پنجساله ششم توسعه باید ضریب نفوذ بیمه به عدد ۷برسد .بنابراین با توجه به تکالیف فوق بايد ديد در كجاي اين مسير قرار داريم ؟؟

با چه سرعت و پیشرفت و امکاناتی در حال حرکت هستیم ؟
جایگاه تکنولوژی و سرمایه های انسانی کجا قرار دارد ؟
فضای کسب و کار صنعت بیمه چگونه است؟ 
گزارش ۲۰۱۸ WB (بانک جهانی ) رتبه جهانی ایران را در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۴و مجمع جهانی اقتصاد (WEF ) رتبه جهانی کشورمان را شاخص رقابت پذیری ۶۹گزارش کرده است حال آنکه لازمه رسیدن به ضریب نفوذ بیمه ۷از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری و سهولت فضای کسب و کار است به اعتقاد اکثر اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت همانند: ((منکیو )) ، ((استیگلیتز ))،(( رابینز ))،((( مک گریگور )))) و ((دراکر )) که علوم اقتصادی و مدیریتی را شکوفا و اثرگذار نمودند (( بهره وری ))می تواند معجزه کند و بهره وری نیروی انسانی با اهمیت ترین و کارآمد ترین شاخصه خواهد بود و با در نظر گرفتن شخصیت _ علایق و عواطف پرسنل یک سازمان افزایش انگیزه و مسولیت پذیری ایجاد می شود و در نهایت رضایت مندی مشتریان بوجود می‌آید و استفاده بهینه از منابع مالی و دارایی های سازمان ارتقا می یابد و کاهش هزینه ها و سودآوری ارمغان این رهیافت است كه منجر به بزرگ شدن اقتصاد صنعت بيمه خواهد شد .
* کارشناس ارشد بیمه و بانک

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.