2
آخرین خبرها
پنجشنبه 23 آذر 1396


در طی سالهای گذشته با توجه به تکالیف تعیین شده در موادی چند از قانون کار و نیز در مقررات ملی ساختمان در خصوص اجرای مقوله ایمنی در واقع رعایت اصول ایمنی که از توصیه و پیشنهاد محض تبدیل به تکلیف اجرایی گردیده ,اکنون برای پیاده سازی اصول ایمنی, نیازمند آموزش و ترویج اصول ایمنی و بهداشت و نظارت دقیق سازمانهای ناظر بر رعایت این اصول به منظور ارتقا ضریب ایمنی در کشورمان هستیم .

اما در کنار توجه به اصول ایمنی برای کاهش حوادث فیزیکی در دایره ای وسیع تر در طی سه چهار دهه گذشته دانشی نوین تحت عنوان ,,مدیریت ریسک ,,در سازمانهای پیشرو جهانی بکار گرفته شده که به لحاظ پیشگیری و کنترل حوادث زیانبار ,مدیریت مخاطرات ,,محیط ,,بر فعالیت های محدود پیشگیری و ایمنی است .
در واقع مدیرانی که نگرش آنها مبتنی بر پیاده سازی رویکرد استراتژیک در سازمانها است ,امروزه بر این باورند که مخاطره فقط به رخدادها و وقایع مشهود محدود نیست و بلکه مخاطراتی در سازمان و جریان امور زندگی انسانها وجود دارند که خسارتهای حاصله از آنها گاهی بسیار مخرب تر و زیانبخش تر از مخاطرات مشهود است.
 در این سالها با وجود فعال شدن دانشHSEو حفاظت صنعتی در سازمانها توفیقات بسیاری برای استقرار اصول ایمنی بعمل آمده اما متاسفانه در حوزه مدیریت ریسک که حوزه فعالیت سازمانی آن بسیار فراگیر تر از پیشگیری و ایمنی است ,چندان مورد توجه نبوده و پیشرفتی در این حوزه در کشورمان متاسفانه نداشته ایم .!!!!!
در طی سالهای اخیر ,چند سازمان دولتی که خدمات و تولیدات آنها دارای پتانسیل حوادث بالاست و یا وظیفه آنها آموزش و ترویج ایمنی و بهداشت است ,و چند انجمن استانی و شهرستانی تلاش های محدود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تبلیغاتی و اطلاع رسانه و تمرکز بر حساسیت زایی است داشته اند ,اما متاسفانه بعلت محدودیت این گونه فعالیت ها ,که فقط نشر خبرها در حد محدود در رسانه ها و مشارکت تعدادی اندک از شرکت کنندگان ,این تلاش ها تاکنون نتیجه و ثمره چندانی نداشته و ندارد. این نشست ها تاکنون نتوانسته است منجر به ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات عموم افراد جامعه و مدیران موسسات بخش دولتی و خصوصی نسبت به اهمیت پیاده سازی مدیریت ریسک در جامعه و سازمانها بعنوان مخاطبین هدف گردد.
اکنون بجاست بجای فرافکنی و حواله کردن اجرای مدیریت ریسک به مشارکت ملی که بدیهی است عنوان چنین مطلبی که همان ضرب المثل ایرانی ,,,سنگ بزرگ نشانه نزدن هست ,,,در اذهان تداعی میکند ,هر مدیر ایرانی و هر انجمن مدیریت ریسک و ایمنی در سطح کشور راسا از جایگاه خویش ,داوطلبانه از سازمان و انجمن متعلقه شروع کنند و با اقدامات هرچند کوچک و محدود شروع به نشر مفاهیم و دانش مقابله با انواع مخاطرات در محیط پیرامون خود و عامه مردم نمایند .
بنظر میرسد تا مدیران ارشد سازمانها و انجمن ها فقط در حضور رسانه ها در همایش ها -نشست ها -برنامه های رادیویی و تلویزیونی در این زمینه شعار میدهند و بنظر میرسد بیشتر در حال خود بازاریابی و برند سازی ,,من بیشتر میدانم ,, هستند , امیدی به اجرایی گردیدن مدیریت ریسک در جوامع شغلی و اجتماعی کشورمان نمیتوانیم داشته باشیم .
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.