2
آخرین خبرها
پنجشنبه 7 مرداد 1395


حجم وسیع تقلبات و صحنه سازی در تصادفات، اثرات زیانباری بر شرکت های بیمه دارد. بررسی مصادیق این تخفات و راه هکارهای مناسب برای جلوگیری و کاهش آنها می تواند از حجم این تخلفات و اثرات نامطلوب آنها بکاهد.


در ادامه به برخی از مصادیق تقلب در بحث بیمه های اتومبیل و همچنین راه های کاهش این تخلفات و تقلبات اشاره می شود:

مصادیق تقلب درخسارت بیمه های اتومبیل :

1- جابه جائی راننده وسرنشین بمنظور :

الف: دریافت خسارت از محل ثالت اتومبیل

ب: فاقد گواهینامه بودن راننده   

2-جایگزینی راننده به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .

3-مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه

4- دستکاری در مدارک پزشکی "پرونده بالینی " ومدارک پزشکی قانونی وافزایش درصدهای تعیین شده دیه

5-جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه

6- استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر وبیمه بدنه وسیله زیاندیده

7-جابه جائی خودرو مقصر وزیاندیده در تصادفات خسارتی یا جانی بمنظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان

8-خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ

9-دستکاری ومخدوش کردن مدارک پزشکی، گزارش های پلیس و... به هنگام دریافت پرونده از مراجع واخذ کپی و برابر اصل کردن آنها

10- استفاده از برش واصل بیمه نامه های مفقودی با ارائه به شرکت های بیمه وارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته اند یا از شرکت های دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه نامه بوده اند .

11- جابه جائی مصدوم

12- صحنه سازی

14-ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی

15-تطمیع نمایندگی های صدور ویا کارشناسان تصادف ودریافت بیمه نامه وگزارش از آنها بعد از وقوع حادثه

16-جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل درب ها، گلگیرها، درب موتور و... پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت

17- آسیب رساندن به قسمت های از صورت با شیی تیز و شکست دندان ها یا بینی جهت استفاده از مبلغ بیشتری از دیه و یا نقص عضو

راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارت من غیر حق ومقابله با متقلبین :

1-ارتباط نرم افزاری شرکت های بیمه با پلیس راهنمائی ورانندگی، پلیس راه، آگاهی، کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی

2- هماهنگی شرکت های بیمه با پلیس در خصوص اخذ استعلامات و تحقیقات بیشتر 

3- ترغیب مقصرین حادثه در خصوص اعتراض به نظریات کارشناسی وعندالزوم تقبل پرداخت هزینه های مربوطه از سوی شرکت

4-اخذاستعلام بیمه مرکزی و گرفتن اطلاعات مقصر وزیاندیده از این طریق جهت جلوگیری از دریافت خسارت مجدد از کوپن بیمه نامه شرکت دیگری (کد ملی طرفین)

5- آموزش مستمر کارشناسان صدور وارزیابی خسارت بخش اتومبیل

6-دقت کارشناسان بهنگام صدور بیمه نامه وتهیه عکس از مواضع خودرو بخصوص شاسی حک شده

7-درج مهرخسارت با ذکر نقاط آسیب دیده بعنوان مقصر یا زیاندیده روی بیمه نامه های ثالث وبدنه

8-تکمیل سوابق ورفع نواقص پرونده متشکله در کوتاهترین زمان بمنظور پیشگیری از تبانی وتقلب طرفین حادثه وارائه مدارک ساختگی قبل از صدور رأی دادگاه

9-بروز رسانی سیستم استعلام های شرکت های بیمه وبیمه مرکزی بطوریکه اطلاعات خودرو بصورت آنلاین قابل رویت باشد .

10-دقت در واگذاری مجوز صدور وبازدید اولیه به کارشناسان و نمایندگی ها

11-استفاده از تجارب افسران بازنشسته ناجا در زمینه (کارشناسی تصادفات)

12- اقدام به موقع در پرداخت خسارت ها به نحویکه امکان تقلب ومدرک سازی از افرادفرصت طلب سلب گردد.

13- فعال سازی اکیپ های پرداخت خسارت سیار

14-تشکیل جلسات مستمر کارشناسی با مسئولین قضائی، انتظامی، راهور

15-حضور در دادگاه براساس ماده 22 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث ودفاع از حقوق شرکت

کارشناس بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.