2
آخرین خبرها
دوشنبه 19 بهمن 1394


 نقدینه- سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف 30 میلیون ریال می توانند بدون توجه به زمان بندی اعلام شده به شعب بانک پارسیان، مراجعه کنند. 


به گزارش پایگاه خبری نقدینه،بانک پارسیان به منظور رفاه بیشتر سپرده گذاران اعلام کرد که از تاریخ18 بهمن 94، کلیه سپرده گذاران تا سقف 30 میلیون ریال می توانند بدون توجه به زمان بندی اعلام شده پس از مراجعه اولیه به یکی از شعب تعاونی اعتبار ثامن الحجج جهت اخذ گواهی های لازم،  به شعب بانک پارسیان، مراجعه کنند.

 گفتنی است،بنابر بر ابلاغیه باﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به بانک ﭘﺎرﺳﯿﺎن ، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده گذاران ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ از روز سه شنبه 13 بهمن در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ باﻧﮏ و برای ﺳﭙﺮده گذاران ﺧﺮد ﺷﺮوع شده است.

براﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﭙﺮده ها در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ، ﭘﻨﺞ و 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در دوره های  ﻣﺨﺘلفﭘﺮداﺧﺖ خواهد ﺷﺪ، به گوﻧﻪ ای ﮐﻪ دارﻧﺪگان  سپرده های ﺗﺎ سقف ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از 13بهمن دارﻧﺪ و دارندگان سپرده های ﺗﺎ سقف ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ازﺳﻮم اسفند و همچنین صاحبان سپرده های ﺗﺎ سقف 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از 10اسفند  ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری با ﻣﺮاﺟﻌﻪ به  ﺷﻌﺐ باﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن، سپرده های ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ تکلیف ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.