2
آخرین خبرها
يکشنبه 8 آذر 1394


نقدینه- شورای عالی بیمه در حالی دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه را تدوین کرده و اعضای کمیته تخصصی تایید صلاحیت حرفه­ ای مدیران ارشد بیمه را معرفی می کند که بیمه حافظ از مهر ماه سال جاری نتوانسته گزینه مطلوبی برای مدیریت که صلاحیت آن نیز به تائید بیمه مرکزی برسد معرفی کند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌آئین نامه 40.3 در تبصره 3 اذعان دارد که در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مديره يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود. چنانچه مؤسسه بيمه ‎اي به هر علت بيش از سه ماه فاقد مدير عامل تأييد صلاحيت شده باشد رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح کند.

به گزارش ایران و جهان ؛ یک مقام آگاه با اشاره به دستورالعمل بررسي صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي موسسات بيمه اذعان دارد که گزینه های معرفی شده از سوی بیمه حافظ نتوانسته اند شرایط مد نظر این دستورالعمل را به دست آورند .

وی در ادامه سخنان خود اذعان دارد که هيات عامل بيمه مركزي ج.ا.ايران در اجراي تبصره بند ۶ ماده ۲ و ماده ۵ آيين نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه (آيين نامه شماره ۹۰ مصوب شوراي عالي بيمه)، در جلسه مورخ 12 مهر ماه سال جاری دستورالعمل زير را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۰ تبصره تصويب کرده است .

ایران و جهان در ادامه این دستور العمل را منتشر می کند .

فصل اول
مدارك مورد نياز براي بررسي صلاحيت حرفه­اي كاركنان كليدي مؤسسات بيمه 

ماده ۱- مؤسسه بيمه موظف است همزمان با معرفي فرد پيشنهادي جهت احراز صلاحيت حرفه­اي براي تصدي هر يك از سمت­هاي كاركنان كليدي، اقلام اطلاعاتي مربوط را در سامانه احراز صلاحيت حرفه‌اي كاركنان كليدي كه من‌بعد «سامانه» ناميده مي‌شود تكميل و به انضمام تصوير الكترونيكي مدارك زير از طريق سنهاب به بيمه مركزي ارسال نمايد:

۱- عكس پرسنلي. 

۲- تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي.

۳- مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر.

۴- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.

۵- اقرارنامه و تعهدنامه فرد پيشنهادي مبني بر رعايت ممنوعيت تصدي ساير مشاغل مصرح در آيين‌نامه ­هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه و اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل.

۶- احكام مربوط به سمت­هاي شغلي و مستندات مربوط به تجربه حرفه ‏اي مفيد.

۷- مدارك مربوط به سوابق علمي و آموزشي.

۸- صورتجلسه مجمع عمومي يا هيئت مديره (حسب مورد) با موضوع معرفي فرد پيشنهادي به عنوان عضو هيئت‌مديره يا مديرعامل. 

۹- نامه سهامدار حقوقي عضو هيئت‌مديره مؤسسه بيمه با موضوع معرفي نماينده در هيئت‌مديره و تأييد كتبي قبولي سمت مذكور توسط فرد پيشنهادي.

۱۰- آخرين ساختار سازماني مؤسسه بيمه مصوب هيئت‌مديره. 

ماده ۲- اداره كل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه­ اي موظف است پس از رؤيت كليه اقلام اطلاعاتي و مدارك موضوع ماده ۱ اين مصوبه در سامانه، در صورت كامل بودن اطلاعات و مدارك مزبور، نسبت به استعلام از معاونت نظارت (براي كليه كاركنان كليدي) و دفتر حراست بيمه مركزي (صرفاً براي مديران ارشد) در مورد سوابق و عملكرد فرد پيشنهادي اقدام نمايد.

تبصره ۱ - عدم وصول پاسخ استعلام­ هاي مذكور ظرف مدت ۱۰ روز كاري به منزله تأييد سوابق و عملكرد فرد پيشنهادي است.

تبصره ۲ – پاسخ منفي معاونت نظارت يا دفتر حراست مبني بر عدم تأييد فرد پيشنهادي موجب توقف ادامه فرآيند احراز صلاحيت وي مي‌گردد.

تبصره ۳ - معاونت نظارت موظف است معيارهاي بررسي و اعلام نظر خود در مورد سوابق و عملكرد فرد پيشنهادي را ظرف مدت يك ماه تهيه و جهت تصويب به هيئت عامل پيشنهاد نمايد.

تبصره ۴ – هرگونه نقص در اطلاعات و مدارك فرد پيشنهادي از طريق سامانه به مؤسسه بيمه اعلام خواهد شد.

ماده ۳- اداره كل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه ­اي موظف است ظرف مدت ۱۰ روز كاري از تاريخ دريافت آخرين پاسخ مثبت استعلام‌هاي موضوع ماده ۲ اين مصوبه يا سپري شدن مهلت مقرر در آن، نسبت به تشكيل جلسه كميته تأييد صلاحيت حرفه ­اي مربوط اقدام نمايد.

ماده ۴- جلسات كميته تأييد صلاحيت حرفه ­اي مديران ارشد مؤسسات بيمه و كميته تأييد صلاحيت حرفه ­اي مسئولين فنّي و مسئولين امور مالي يا كنترلي مؤسسات بيمه با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد. 

فصل دوم ضوابط و معيارهاي مصاحبه تخصصي بيمه مركزي

ماده ۵- به منظور انجام مصاحبه تخصصي جهت احراز صلاحيت حرفه­ اي فرد پيشنهادي براي تصدي هر يك از سِمت­ هاي مديران ارشد (اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاون فنّي مديرعامل مؤسسات بيمه)، كميته ­اي با عنوان «كميته تاييد صلاحيت حرفه­ اي مديران ارشد مؤسسات بيمه» با تركيب زير تشكيل مي­شود:

۱- معاون طرح و توسعه بيمه مركزي ج.ا.ايران به عنوان رييس كميته.

۲- معاون نظارت بيمه مركزي ج.ا.ايران.

۳- معاون بيمه­ هاي اتكايي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

۴- معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مركزي ج.ا.ايران.

تبصره ۱- مصاحبه تخصصي جهت احراز صلاحيت حرفه­ اي فرد پيشنهادي براي تصدي سِمت اعضاي هيئت‌مديره صرفاً توسط معاونين طرح و توسعه و نظارت انجام مي‌شود.

تبصره ۲-مديركل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه­ اي دبير كميته موضوع اين ماده و بدون حق رأي مي باشد.

ماده ۶- به منظور انجام مصاحبه تخصصي و تأييد صلاحيت حرفه ­اي فرد پيشنهادي جهت تصدي هر يك از سِمت­ هاي مسئولين فنّي يا مسئولين امور مالي يا كنترلي در مؤسسات بيمه، كميته ­اي با عنوان «كميته تاييد صلاحيت حرفه‌اي مسئولين فنّي و امور مالي يا كنترلي مؤسسات بيمه» با تركيب زير در بيمه مركزي تشكيل مي­ شود: 

۱- يك نفر كارشناس صاحب‌نظر در زمينه مربوط از بيمه مركزي به پيشنهاد معاون طرح و توسعه و تأييد رئيس كل بيمه مركزي به عنوان مسئول كميته.

۲- دو نفر كارشناس در زمينه مربوط از فهرست صاحب‌نظران صنعت بيمه مورد تأييد هيأت عامل بيمه مركزي به انتخاب معاون طرح و توسعه.

تبصره ۱- معاونت طرح و توسعه موظف است فهرست كارشناسان و صاحب‌نظران در زمينه‌هاي تخصصي مختلف را با اخذ نظر از سنديكاي بيمه­ گران ايران و ساير مراجع ذي­ربط تهيه و جهت تاييد به هيأت عامل ارائه نمايد. تغييرات اين فهرست نيز با پيشنهاد معاونت مذكور به تأييد هيأت عامل خواهد رسيد.

تبصره ۲- جلسات كميته مذكور در بيمه مركزي تشكيل و در هر يك از جلسات آن، يك نفر از اداره كل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه‌اي به عنوان دبير كميته و بدون حق رأي شركت مي ­نمايد.

ماده ۷- در جلسات كميته تأييد صلاحيت حرفه­اي مديران ارشد مؤسسات بيمه و كميته تأييد صلاحيت حرفه­اي مسئولين فني و امور مالي يا كنترلي مؤسسات بيمه، از فرد پيشنهادي بر اساس محورهاي مندرج در جداول زير، مصاحبه تخصصي به عمل مي­آيد:

محورهاي مصاحبه تخصصي فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل :
 

مصوبه جدید شورای عالی بیمه/ اعضای كميته تاييد صلاحيت حرفه­ اي مديران ارشد بيمه تعیین شدندمحورهاي مصاحبه تخصصي فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت معاون فنّي، مسئولين فني و مدير ريسك شركتي :
 

مصوبه جدید شورای عالی بیمه/ اعضای كميته تاييد صلاحيت حرفه­ اي مديران ارشد بيمه تعیین شدندمحورهاي مصاحبه تخصصي فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مسئول امور مالي يا سرمايه‌گذاري:
 

مصوبه جدید شورای عالی بیمه/ اعضای كميته تاييد صلاحيت حرفه­ اي مديران ارشد بيمه تعیین شدندماده ۸- حداقل امتياز قبولي فرد پيشنهادي در مصاحبه تخصصي ۶۰ امتياز از مجموع امتيازهاي تعيين شده در ماده ۷ اين مصوبه است. حد نصاب قبولي براساس ميانگين امتيازهايي است كه هر يك از اعضاي كميته­ها به وي تخصيص داده­اند، محاسبه خواهد شد.

تبصره- در صورتي كه فرد پيشنهادي در مصاحبه تخصصي حداقل امتياز مقرر در اين ماده را كسب ننمايد، معرفي مجدد وي براي همان سِمت منوط به گذشت حداقل يك سال از تاريخ برگزاري مصاحبه قبلي خواهد بود. 

ماده ۹- چنانچه فرد پيشنهادي در مصاحبه تخصصي پذيرفته نشود، مؤسسه بيمه مي‌تواند ظرف ۱۵ روز اعتراض خود را كتباً به بيمه مركزي اعلام کند. بيمه مركزي ظرف مدت ۳۰ روز به اعتراض رسيدگي و نتيجه را به مؤسسه بيمه اعلام مي‌نمايد. 

تبصره - مرجع رسيدگي به اعتراضات موضوع اين ماده در خصوص افراد معرفي شده از سوي مؤسسات بيمه جهت تصدي سمت مدير ارشد، هيأت عامل بيمه مركزي و در خصوص افراد معرفي شده از سوي مؤسسات بيمه جهت تصدي سمت مسئول فنّي يا مسئول امور مالي يا كنترلي، كميته موضوع ماده ۶ اين مصوبه با تغيير حداقل دو نفر از كارشناسان منتخب عضو كميته مي‌باشد.

ماده ۱۰- تأييديه صلاحيت حرفه­ اي فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديران ارشد مؤسسه بيمه، به امضاء رئيس كل بيمه مركزي ج.ا.ايران و تأييديه صلاحيت حرفه‌اي فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مسئولين فنّي و امور مالي يا كنترلي مؤسسات بيمه، به امضاء معاون طرح و توسعه صادر مي­شود. 

فصل سوم – ساير مقررات

ماده ۱۱- اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل موظف است در اجراي تبصره بند ۶ از ماده ۲ و ماده ۵ آيين‌نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه‌اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه (آيين‌نامه شماره۹۰) مدارك مورد نياز براي بررسي صلاحيت حرفه‌اي كاركنان كليدي مؤسسات بيمه و ضوابط و معيارهاي مصاحبه تخصصي بيمه مركزي موضوع مواد ۱ و ۷ اين مصوبه را در پايگاه اطلاع رساني بيمه مركزي ج.ا.ايران منتشر نمايد.

ماده ۱۲- اداره كل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه­ اي موظف است اسامي مديران كليدي تأييد صلاحيت شده هر يك از مؤسسات بيمه را در پايگاه اطلاع‌رساني بيمه مركزي ج.ا.ايران منتشر نمايد.

ماده ۱۳- اعضاي كميته­ ها و كليه كاركنان اداره كل پذيرش مؤسسات و دفاتر بيمه ­اي موظفند از افشاي اطلاعاتي كـه به مناسبت حضور در جلسات مصاحبه تخصصي يا انجام وظايف شغلي در اختيار آنها قرار مي‏گيرد، جز به حكم قانون خودداري نمايند، در غير اين‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

با توجه به فرآیند آئین نامه 90 که دارا بودن سوابق بیمه ای از ضروریات است این پرسش مطرح می شود که آیا این مصاحبه با رعایت این آئین نامه صورت می گیرد؟ در واقع کدام یک بر یکدیگر ارجحیت دارد آئین نامه بر دستورالعمل یا دستورالعمل بر آئین نامه ؟
نکته دیگر اینکه به نظر می رسد کسب امتیاز یکسان 60 درصد برای کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و قائم مقام وی با توجه به تفاوت مسئولیت در شرکت ها مناسب نیست و باید تکفیکی بین امتیاز مدیرعامل به عنوان فرد اول اجرایی شرکت با اعضای هیات مدیره موظف و غیر موظف و ... قائل بود .البته این لایه بندی در سطوح دیگر مدیریتی مانند معاون فنی و مدیر فنی و ... نیز ضروری به نظر می رسد.
و در نهایت اینکه به نظر می رسد که سوابق کاری و اجرایی در روند این دستورالعمل نقش چندانی بازی نمی کند و با اطلاعات اقتصادی و مدیریتی همراه با درج مقاله و ... می توان امتیاز لازم را به دست آورد .

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.