2
آخرین خبرها
جمعه 6 آذر 1394


نقدینه-مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور ماه به رقم 110 هزار و 60 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل 5.8 درصد و شهریور سال گذشته 18.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به تقل از فارس، بر اساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم کل دارایی‌های بانک‌ها که شامل دارایی‌های خارجی، اسکناس و مسکوک، سپرده نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی‌ها می‌شود در پایان شهریور ماه امسال به رقم یک تریلیون و 787 هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته 2.7 درصد و در مقایسه با شهریور پارسال 19.7 درصد افزایش داشته است.

طبق آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری 227 هزار و 910 میلیارد تومان (19.4 درصد رشد نسبت به اسفند) اسکناس و مسکوک 9 هزار و 440 میلیارد تومان (34.7 درصد رشد) و سپرده نزد بانک مرکزی 97 هزار و 420 میلیارد تومان (9.5 درصد رشد) بالغ می‌شود.

در بخش سپرده بانک مرکزی سپرده قانونی 93 هزار و 910 میلیارد تومان و سپرده دیداری 3 هزار و 510 میلیارد تومان محاسبه شده است. بدهی بخش دولتی با 5.8 درصد افزایش به رقم 110 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که البته نسبت به شهریور ماه سال قبل 18.2 درصد رشد داشته است. بدهی دولت 107 هزار و 120 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 2 هزار و 940 میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی 4.7 درصد افزایش یافته و به رقم 660 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌ها با 11.3 درصد رشد نسبت به اسفند 428 هزار و 10 میلیارد تومان بالغ شده است.

در بخش بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی با 6.1 درصد کاهش به رقم 80 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده که در 12 ماه منتهی به شهریور ماه رشد 16.7 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش سپرده‌های بخش غیردولتی رقم کل به 842 هزار و 110 میلیارد تومان افزایش یافته به طوری که در 6 ماه اول رشد 12.7 درصدی و در 12 ماه منتهی به شهریور رشد 24.3 درصدی را بیان می‌کند.

سپرده دیداری با 2.1 درصد افزایش به 87 هزار و 380 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با 14.9 درصد افزایش 700 هزار و 860 میلیارد تومان قرض‌الحسنه با 1.4 درصد رشد 39 هزار و 620 میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها با 14.5 درصد افزایش 14 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده است.

وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بدهی‌ها عدد 177 هزار و 230 میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند 20.8 درصد رشد داشته است.

سایر بدهی‌ها 4 درصد افزایش یافته و حساب سرمایه 3.3 درصد رشد داشته است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.