2
آخرین خبرها
سه شنبه 19 آبان 1394


نقدینه-صنعت بیمه کشور در اجرای مواد ۹۲ قانون برنامه چهارم و ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، در ده سال گذشته جمعاً مبلغ سه هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بابت درمان فوری مصدومین حوادث رانندگی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس آخرين مستندات، شركت هاي بيمه در اجراي ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) مبلغ يك هزار و ۷۱ ميليارد تومان و در اجراي ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم(۱۳۹۰ تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۴) مبلغ دو هزار و ۵۵۵ ميليارد تومان به حساب اختصاصي وزارت بهداشت نزد خزانه واريز كرده اند.

بنابراین گزارش شركت هاي بيمه در اجراي مواد ۹۲ و ۳۷ قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه بطور متوسط، سالانه (۵/۹ سال) مبلغ ۳۸۲ ميليارد تومان و در اجراي ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه بطور متوسط، سالانه  ( ۵/۴ سال ) مبلغ ۵۶۸ ميليارد تومان بابت عوارض به  خزانه پرداخت كرده‌اند.

بر اساس مواد ۹۲ و ۳۷ قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت هاي بيمه تجاري اخذ و به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز می شود كه بر اين اساس وزارت بهـداشت موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي گزارش کند.

همچنين طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف است گزارش هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي ارسال کند اما علي رغم درخواست  بيمه ‌مركزي از زمان اجراي قانون مذكور بطور متناوب و از طريق مراجع مختلف نظير وزارت امور اقتصادي و دارائي، اين وزارتخانه (صرفنظر از كيفيت گزارش) صرفاً دو گزارش يكي در سال ۱۳۹۱ و يك گزارش نيز اخيراً براي بيمه مركزي ارسال كرده است. خاطر نشان مي سازد وزارت بهداشت تا اين تاريخ مكلف بوده است تعداد ۹ گزارش به بيمه مركزي ارسال کند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.