نقدینه -در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت، عملکرد این بانک در سال 1402 ارائه و برنامه های آتی و سال جاری از سوی فرشید فرخ نژاد، مدیرعامل بانک ملت تشریح شد.