شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش 3 هزار و 786 واحدی در رقم 723 هزار و 154 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 145 واحدی به رقم 24 هزار و 639 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش هزار و 281 واحد به سطح 134 هزار و 354 واحد رسید. 

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز خودرو، شستا و اخابر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای ذوب، سدشت و وبصادر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای مادیرا، تماوند و ودی بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.