2
آخرین خبرها
دوشنبه 23 بهمن 1402


نقدینه - برای جای خالی بیمه نامه زندگی در سبد بیمه نامه‌ها دلایل زیادی از جمله عدم آگاهی اقشار مردم تا به صرفه اقتصادی نداشتن و تورم عنوان شده است. عواملی که در چند سال اخیر شرکت های بیمه با طرح های مختلف درصدد خط زدن آنها برای نفس زندگی برآمده‌اند. یکی از طرح های که به نظر می آید به همه ابعاد نشدن ها توجه داشته و هر مشکلی را حل کرده طرح "وامنو" بیمه تعاون است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از باشگاه بیمه گران، این شرکت طی قراردادی با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران علاوه بر آنکه مشکل مالی خرید بیمه‌های زندگی را مرتفع کرده، در سایه زندگی امتیازهای را نیز برای بیمه گذاران در نظر گرفته است.

سناریوی “وامنو”

طی این طرح که با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران در شهر رشت رونمایی شد راه بیمه گذاران مشتاق خرید بیمه‌نامه”وامنو” هموار و آسان است. متقاضیان بدون مراجعه به شعب، می‌توانند با افتتاح حساب از طریق پیشخوان بانک و تنها با داشتن یک ضامن بیمه نامه‌های از ۵۰۰ میلیون ریال تا دو میلیارد ریالی را درخواست دهند.

فصل جذاب و شیرین زندگی از اینجا رقم می‌خورد که با پرداخت ۵ سال اقساط وام و گذشت ۱۰ سال از مدت بیمه نامه بنا به تصمیم خود، اندوخته موجود را به صورت یکجا، مستمری دار و مستمری ما دام العمر از شرکت بیمه تعاون دریافت کنند.
خوش به حال شما

پوشش‌های این بیمه‌نامه که به شرح در ادامه می آید دارای مزایایی است که در مقایسه با دیگر بیمه نامه های زندگی شرکت‌های رقیب، می توان به دارندگان وامنو یک”خوش به حال شما” ی جانانه گفت.

ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ:

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ۲۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ تعلق می‌گیرد.

ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ:

ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻓﻮﺕ کند ، ﺗﺎ ۲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.البته با این نکته که ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪگذار ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻮﺕ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺎ ۴ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ:

ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ کرونا:

و اما ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﻣﻨﻮ، ﺷﺎﻣﻞ ۴ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ۳۰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ است ﻛﻪ برای هر گروه ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ و در مجموع ۴ میلیارد ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔذﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ:

ﺩﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وام نو سعی شده همه جوانب در نظر گرفته شود به طوری که حتی اگر ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ، ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻫﺮ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﺡ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می‌کند ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ است که ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ می‌شود .

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ :

پس از گذر از فوت، بیماری و حادثه فصل دلچسب و خوش آیند ﺑﻴﻤﻪ وامنو برای بیمه گذارآنجاست که بعد از پرداخت ۵ ﺳﺎﻝ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻡ و تنفس ۵ سال دوم، در ۱۰ سالگی بیمه نامه می‌تواند ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.


طرح دو سر سود “وامنو“

در برگیری بیمه نامه وامنو فقط محدود به زندگی نبوده بلکه در مدت قرار داد، شخص از پوشش‌های بیمه‌ای دیگر نیز برخوردار می‌شود. در واقع این بیمه نامه همانند آفتابی گرم با پرتوهای پر نوری است که سعی دارد زندگی را آنگونه که باید زندگی بخشد.

از آنجایی که بیمه نامه وامنو همانند ذات بیمه سعی دارد با تکمیل حلقه حمایتگری علاوه بر گرفتن چتری بر سر زندگی بیمه‌گذاران، هر آنچه به زندگی آنها مربوط می شود را نیز پوشش دهد می توان اینگونه تعبیرکرد که نگاه طراحان این بیمه نامه بیش از تجاری بودن انسان محور است، طرحی دو سر سود برای بیمه گذاران.

ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ:

ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وامنو ﻳﻚ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ۲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔذﺍﺭ ﺍﻫﺪﺍ می شود .

ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ :

همچنین ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وامنو ، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﺎﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ۶۰ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ است.

ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ

در طرح وامنو ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ، ﺩﺭ

ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﻪگذار ( ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ) دیگر زحمتی متوجه بازماندگان نبوده و ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ می شود.

ﻃﺮﺡ ﺣﺎﻣﻲ:

نقش حمایت در طرح وامنو به حدی پر رنگ است که حتی در صورت

بد حسابی مشتری به هر علتی، بیمه تعاون او را تنها نگذاشته و همراهی می‌کند.


ایست “وامنو”

و اما متقاضیان طرح وامنو لازم است به ۴ نکته زیر توجه ویژه داشته و کمی مکث کنند.

  • ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺳﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  • ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ بیمه گذار ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .
  • ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ +ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ +ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ می گیرد.
  • ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﻣﻨﻮ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﻪ گذاران ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.