2
آخرین خبرها
پنجشنبه 29 اسفند 1398


نقدینه- با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاه های اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیص هایی که حداکثر تا پایان اسفند 1398 به وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل می شود، برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا 20 اردیبهشت ماه 1399 و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه 1399، تعیین می شود.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه به تمای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره 242866/57 مورخ 1398/12/11 در خصوص دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق زیز سامانه مذکور و با عنایت به ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ﻫ مورخ 1398/4/15 هیات وزیران اعلام کرد که با عنایت به صدور حجم قابل توجهی از تخصیص های اجتناب ناپذیر در اسفند ماه سال جاری و شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاه های اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیص هایی که حداکثر تا پایان اسفند ۱۳98 به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصل می شود، برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۳99 و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه ۱۳99، تعیین می شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: لذا ضمن اعلام فراهم شدن دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر، لازم است تمامی دستگاه های دارنده تخصیص (بدهکار) و دستگاه ها/بانک های طلبکار ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه درخواست ها در دستگاه های بدهکار و طلبکار تعیین تکلیف و از طریق سامانه یاد شده تا مواعد زمانی فوق الذکر، به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.