2
آخرین خبرها
دوشنبه 13 آبان 1398


نقدینه- معاملات تالار شیشه ای روز جاری با کاهش بیش از ۴۲۰۰واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۰۴هزار و ۶۷۶واحد به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با ریزش مواجه شدند.

کاهش شدید شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۲۸۴) واحد ریزش معادل (۱.۳۹) درصد به ۳۰۴هزار ۶۷۶واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۱۴۷) واحد افت معادل (۱.۳۹) درصد به ۸۱هزار ۶۲۵واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۷۸۸) واحد افت معادل (۰.۹۲) درصد به ۸۵هزار و ۳۱۶واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۵۲۷) واحد ریزش، معادل (۰.۹۲) درصد به ۵۷هزار و ۴۷واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۹۵۸) واحد کاهش، معادل (۱.۴۰) درصد به ۳۴۸هزار و ۶۱۸واحد، شاخص بازار اول با (۳۳۸۰) واحد افت معادل (۱.۵۱) درصد به ۲۲۱هزار ۱۲۳واحد و شاخص بازار دوم با (۷۵۱۱) واحد ریزش معادل (۱.۲۰) درصد به ۶۲۱هزار و ۹واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷نماد « وبملت با (۳۱۶) واحد، شتران با (۲۱۷) واحد، تاپیکو با (۱۷۶) واحد، شبندر با (۱۴۸) واحد، رمپنا با (۱۴۱) واحد، ومعادن با (۱۳۵) واحد و وپاسار با (۱۳۲) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۵۰۹واحد رشد معادل ۴.۴۴درصد به ۱۱هزار و ۹۸۸واحد، منسوجات با۱۵۵واحد افزایش معادل ۴.۰۸درصد به ۳هزار و ۹۷۶واحد، انتشار و چاپ (۴۰۷۶۱) واحد ریزش معادل (۳.۷۴) درصد به یک هزار و ۵۰واحد، حمل و نقل (۲۶۹) واحد کاهش معادل (۳.۷۵) درصد به ۶هزار و ۹۱۷واحد، بانک ها با (۶۳) واحد افت، معادل (۴.۰۳) درصد به یک هزار و ۵۰۱واحد، محصولات چوبی (۱۴۲۱۹) واحد کاهش معادل (۴.۴۱) درصد به ۳۰۸هزار و ۲۷۹واحد، سایر معادن با با (۲۹۰۴) واحد ریزش معادل (۴.۵۸) درصد به۶۰هزار و ۵۳۵واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «وساخت، غنوش، فنورد، غبهنوش، ختراک، پدرخش و حتوکا» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «غالبر، وپارس، وسینا، وکار، سبجنو، کسرام و ونوین» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان سومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۳۶۳هزار و ۲۹۶نوبت معاملاتی، ۳میلیارد و ۵۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۳هزار و ۲۰۸میلیارد تومان در بورس معامله شد.


معاملات بورس در یک نگاه

-->
<###dynamic-0###>