رشد ۶۰ درصدی سود ناخالص «وملل» در اسفند ۱۴۰۰

بررسی عملکرد اسفند ماه موسسه اعتباری ملل؛

رشد ۶۰ درصدی سود ناخالص «وملل» در اسفند ۱۴۰۰

نقدینه - موسسه اعتباری ملل در حالی اسفند ماه را به پایان رساند که درآمد تسهیلات اعطایی ۵۲۳میلیارد تومانی کسب کرد و سود سپرده‌های پرداختی آن به ۴۶۰میلیارد تومان رسید. به این ترتیب خالص درآمد تسهیلات و سود سپرده وملل در آخرین ماه سال ۶۰میلیارد تومان رسید که ۶۰درصد بیش از بهمن ماه است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، موسسه اعتباری ملل، در اسفند ماه سال 1400 بیش از دو هزار و 790میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد و به این ترتیب مجموع تسهیلات اعطایی خود در سال 1400 را به 62هزار و 130میلیارد تومان رساند. مقدار تسهیلات اعطا شده وملل در اسفند 1400، 20درصد بیشتر از ماه گذشته ثبت شده اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 88درصد کاهش یافته است.

 

از سوی دیگر، وملل در آخرین ماه سال 1400، حدود چهار هزار و 740میلیارد تومان سپرده جذب کرد و مجموع سپرده‌های دریافتی این موسسه در این سال به 154هزار میلیارد تومان رسید. مقدار سپرده‌های جذب شده وملل در اسفند ماه، حدود 37درصد بیشتر از بهمن ماه و 86درصد کمتر از اسفند 99 بود.

رشد درآمدها و کاهش هزینه های «وملل»

موسسه اعتباری ملل در سال 1400 بیش از 6هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که 520میلیارد تومان از آن، مختص به اسفند ماه بود. این مبلغ حدود پنج درصد بیشتر از درآمد تسهیلات وملل در بهمن ماه و 28درصد بیشتر از درآمد اسفند سال گذشته است.

 

همچنین وملل در اسفند ماه بیش از 460میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرد که تقریبا نسبت به بهمن ماه ثابت باقی مانده بود. با این وجود این مبلغ در مقایسه با اسفند سال 99، حدود 19درصد کاهش پیدا کرده است.

 
 

بررسی سود ناخالص وملل نشان می‌دهد که این موسسه در اسفند 1400 حدود 60میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات و سود سپرده کسب کرده است. در حالی که این مبلغ در بهمن ماه حدود 37میلیارد تومان بود و در اسفند 99 نیز وملل زیان ناخالص 160میلیارد تومانی را رقم زده بود.

گراف زیر، عملکرد وملل را از ابتدای اسفند 99 تا پایان اسفند 1400 نمایش می‌دهد.

1

https://naghdineh.ir/page/81418/
لینک مطلب :
چاپ print version