پرونده تخلفات بیمه توسعه در حال نهایی شدن است

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه:

پرونده تخلفات بیمه توسعه در حال نهایی شدن است

نقدینه- رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه اظهار داشت: نخستین گزارش تحقیق و تفحص در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی برای اعضا مطرح شد و نقطه نظرات اعضا گرفته شد و 50 درصد از کار انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این نکته که گزارش های فنی و گزارش های مربوط به تخلفات ارائه شده است، افزود:  80 درصد مباحث مربوط به بیمه توسعه انجام شده است و تقریبا پرونده این بیمه در حال نهایی شدن است.

وی تصریح کرد: مجموعه کارهای دیگر نیز که در رابطه با نظارت های بخش مالی بوده است و با گزارش های بخش مالی مرتبط بوده است جمع آوری شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان این نکته که پیشنهادات اعضای کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح را نیز اخذ کرده ایم گفت: فکر می کنم ظرف دوسه ماه آینده جمع بندی را در مورد تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به صحن مجلس ارائه دهیم.

پورابراهیمی گفت: این گزارش تاالان حکایت از تخلفات مالی در برخی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی دارد و همچنین حکایت از مشکلات بیمه مرکزی در حوزه نظارتی دارد.

https://naghdineh.ir/page/5538/
لینک مطلب :
چاپ print version