شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد تجاری  صنعت بیمه کشور

*مسعود بادین

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد تجاری صنعت بیمه کشور

امروزه بهبود عملکرد تجاري و دستیابی به حاشیه سود بالا، یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران سازمان ها به شمارمی رود.

 در این راستا، مدیران سازمان ها در پی یافتن عوامل مؤثر بر عملکرد تجاري سازمان خود وشناسایی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آن بوده که بتوانند بقاء سازمان خود را در آینده تضمین نمایند.هدف از نگارش پژوهش حاضر، رتبه بندي عوامل مؤثر بر عملکرد تجاري صنعت بیمه می باشد تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوري داده ها نیز پرسشنامه بوده که براي تدوین آن، از مطالعات کتابخانه اي و میدانی استفاده شد. جامعه آماري تحقیق حاضر، 177 نفر از مدیران ارشد شرکت هاي بیمه می باشند که با بهره گیري از فرمول حجم نمونه به 120 نفر کاهش یافت. براي سنجش عملکرد تجاري نیز از ابعاد عملکرد مالی، عملکرد بازار، عملکرد مشتري، اعتبار و ویژگی خدمات استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر، پس از طراحی و تأ ئید روایی و پایایی میان افراد جامعه آماري توزیع شد نتایج حاصل از به کارگیري تکنیک تاپسیس فازي بیانگر آن بود که متغیر »حاشیه سود مناسب« به عنوان مهم ترین زیرمعیار عملکرد تجاري انتخاب شد. برای مطالعه علاقه مندان فایل متن کامل مقاله پیوست می باشد.
*عضو هیات مدیره شرکت سهامی بیمه آسیا

https://naghdineh.ir/page/22932/
لینک مطلب :
چاپ print version