تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بیش از 43 درصد افزایش یافت

طی 9 ماهه سال جاری

تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بیش از 43 درصد افزایش یافت

نقدینه- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3824.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1159.6 هزار ميليارد ريال (معادل 43.5 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال 1395 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاري مبلغ 2450.6 هزار میلیارد ریال معادل 64.1  درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 773.7 هزار میلیارد ریال معادل 46.1 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاري معادل 906.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص37.0  درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2450.6 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از 1107.6 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.8 درصد آن (مبلغ 906.4 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 238202 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4650 ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 3117802 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 489 ميليون ریال پرداخت شده است.
 شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.
» جدول 1- تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 9 ماهه ابتدای سال 1395 33 KB - 
» جدول 2- تسهيلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکيک بخش های اقتصادی طي 9 ماهه ابتدای سال 1395 18 KB -  
https://naghdineh.ir/page/22249/
لینک مطلب :
چاپ print version