افزایش سرمایه کدام نماد‌ها در کدال منتشر شد؟

افزایش سرمایه کدام نماد‌ها در کدال منتشر شد؟

نقدینه - امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۹۸ درصدی شساخت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱  افزایش سرمایۀ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده لوتوس

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه  شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه وتوسعه فعالیت‌های مالی، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه وتوسعه فعالیت‌های مالی اقدام نماید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۸۸ درصدی سشرق

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان شرق  از مبلغ ۲,۶۵۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه  گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۵۵ درصدی اتکام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت بیمه اتکایی امین  از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۶۵۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۴ درصدی دیران

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ایران دارو  از مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۵۷ درصدی وبهمن

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری بهمن  از مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۷۴۰۰ درصدی وامیر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر از مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و اصلاح ساختار مالی ارائه  گردید.

https://naghdineh.ir/page/108631/
لینک مطلب :
چاپ print version