میزان تغییر مالکیت سهام در معاملات بورس تهران+ نمودار

میزان تغییر مالکیت سهام در معاملات بورس تهران+ نمودار

نقدینه - در هفته اخیر و همزمان با تداوم ریزش شاخص کل بورس تهران، روند خروج سرمایه از بورس تهران نیز ادامه داشت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه در بورس تهران ادامه داشت. در اولین روز هفته 84 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

روز دوشنبه نیز 296 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. روز سه‌شنبه 148 میلیارد تومان خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته پول حقیقی خارج شد و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 50 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته 578 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 144 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 11 درصد افزایش داشته است.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

روز یکشنبه بیشترین خروج سرمایه به نماد شستا تعلق داشت و خساپا، وبملت، شپنا و سخوز در رتبه‌های بعدی بودند. در سوی دیگر، نمادهای وتوس، توسن، غبشهر، حتاید و شگستر بیشترین ورود را داشتند. در روز دوشنبه نیز بیشترین خروج به خودرو، فملی، خساپا، ثپردیس و شپنا اختصاص داشت و نمادهای کاذر، وتوس، درازک، ختوقا و فزر بیشترین ورود پول را داشتند.

روز سه‌شنبه بیشترین خروج سرمایه به نماد خساپا تعلق داشت و نمادهای خودرو، نوری، ثپردیس و کماسه در رده‌های بعدی بودند. بیشترین ورود پول نیز به توسن، دامین، خبنیان، غفارس و لابسا اختصاص داشت.

در آخرین روز هفته بیشترین خروج پول متعلق به نماد فکمند بود. کیسون، ثامان، خساپا و سفار در رتبه‌های بعدی بودند و در سوی دیگر توسن، خاهن، ثفارس، حفارس و غفارس بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را داشتند.

 

میزان تغییر مالکیت سهام در معاملات بورس تهران+ نمودار

 

 

 

https://naghdineh.ir/page/107430/
لینک مطلب :
چاپ print version