2
آخرین خبرها
چهارشنبه 21 مرداد 1394


نقدینه-شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 12 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 94 مبلغ 272 میلیارد و 933 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 150 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 12 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 94 مبلغ 272 میلیارد و 933 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 150 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به گزارش عصرمالی، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با ارسال صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در 12 ماهه یاد شده با سرمایه یک هزار و 820 میلیارد ریال مبلغ 394 میلیارد و 160 میلیون ریال درآمد حاصل از سود سرمایه گذاریها داشت.

از درآمد هزینه های اداری، عمومی  و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل 260 میلیارد و 893 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و معادل 272 میلیارد و 933 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 150 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 306 میلیارد و 413 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.