2
آخرین خبرها
چهارشنبه 29 آبان 1398


نقدینه- مدیرکل نظارت برخدمات بیمه ای بیمه مرکزی اعلام کردکه دستورالعمل وآییننامه۹۲.۲در زمینه فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه ای درحال نهایی شدن است.
 

به‌گزارش پایگاه خبری نقدینه، مهرداد رضایی در جمع خبرنگاران بااشاره به این نکته که رویکرد بیمه مرکزی از سه سال پیش نسبت به استارت‌آپ‌ها مثبت‌ بوده است،افزود: درشرایط کنونی،حرکت به‌سمت استارت‌آپ‌ها سرعت بیشتری گرفته‌است.

وی بااشاره به طی مراحل نهایی تدوین آیین نامه فعالیت استارت‌آپ‌ها در بیمه مرکزی،خاطرنشانکرد: باتصویب این دستورالعمل درهیات عامل بیمه مرکزی، جذب استار‌ت‌آپ‌ها یا کارگزاری‌های برخط به صورت آیین‌نامه‌ای ومدون شروع خواهد شد.

وی بابیان این نکته که تاکنون بیش از۴۰درخواست به بیمه مرکزی رسیده است تا براساس آیین نامه ۹۲.۲نسبت به تاسیس شرکت کارگزاری برخط اقدام کنند، ادامه داد: بیش از۱۶۰استارت‌آپ بیمه‌ای‌ از وزارت‌صمت نمادالکترونیک دریافت کرده‌اند و۱۵شرکت استارتآپی نیزبه‌صورت گسترده درکشورفعال‌اند که تعدادی ازآنها برای فعالیت درچارچوب آیین نامه،درخواست خود رابه بیمه مرکزی ارائه کرده‌اند.

به گفته وی،این۱۵شرکت نسبت به تشکیل انجمنی نیز اقدام کرده وتاکنون ارتباط نزدیکی هم با بیمه مرکزی داشته‌اند ولی نحوه دریافت حق بیمه آنها مورد تایید بیمه مرکزی نیست وتا زمانی که فعالیت آنها مطابق باآیین‌نامه نباشد، فعالیت آنها به‌عنوان بازاریابان برخط، موردقبول‌خواهدبود.

رضایی تاکیدکرد: اگر درشرایط کنونی ازطرف این شرکت‌هااتفاقی رخدهد وحق بیمه ای دریافت وبه حساب شرکت بیمه واریزنشود مسوولیت آن به‌صورت تضامنی برعهده نماینده همکاروشرکت بیمه یادشده خواهدبود.

این مقام مسوول بیمه مرکزی بااشاره به این نکته که۷۰درصد پورتفوی صنعت بیمه ازسوی شبکه فروش شامل کارگزاران و نمایندگان تولید می‌شود،گفت: ۸درصدازاین میزان سهم کارگزاران بیمه است ضمن اینکه استارت‌آپ‌های بیمه‌ای‌کمترازیک درصد کل پورتفوی صنعت بیمه راتولیدمی‌کنند.

به گفته رضایی، هماکنون استارت‌آپ‌ها ارتباط مستقیمی باهم ندارند ولی باصدورمجوزفعالیت، فعالیت آنهامطابق بادستورالعمل بیمه مرکزی، ارتباط این شرکت هابا سامانه سنهاب برقرار و دسترسی آنها به نرخ‌های‌بیمه‌ای امکانپذیرخواهد شد ضمن اینکه باشرکت‌های بیمه نیزارتباطم ستقیم پیداخواهندکرد.

وی تصریح کرد: دراین‌صورت برای مشتریان نیز این اطمینان ایجادخواهدشد که نرخ‌های ارایه‌ شده ازسوی استارت‌آپ‌ها، نرخ های درستی خواهدبود.

رضایی بااشاره به این نکته که نگاه مثبتی درجامعه نسبت به استارت‌آپ‌ها وفروش مجازی وجوددارد،اظهارداشت: وروداین شرکت‌هاهزینه‌های اجتماعی رابه شدت کاهش می‌دهدوفعالیت آنها نیزخیلی سریع جاخواهدافتاد.

وی ازسرمایه گذاری برخی بانکها دراستارت‌آپ‌های بیمهای خبردادوگفت: این موضوع نشان می‌دهدکه صنعت بیمه ظرفیت لازم را برای فعالیت استارتآپ‌هاداردضمن اینکه رویکرد بیمه‌مرکزی نیزدراین زمینه حمایتی است وحتی مقاومت شرکتهای بیمه هم درقبال فعالیت استارت‌آپ‌هاکاهش یافته است. 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.