2
آخرین خبرها
سه شنبه 20 شهريور 1397


نقدینه- در جهان امروز بانکداري اسلامي‌توانسته است خود را به عنوان يک سيستم مالي مقتدر مطرح کند و اکنون در بسياري از کشورها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، نه تنها بانکداري و ماليه اسلامي‌در کنار نظام بانکي متداول در حال فعاليت است، بلکه در برخي موارد نيز پيشرو بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سياست گذاري براي پيشرفت اقتصاد اسلامي‌به عنوان ستون فقرات جامعه اسلامي‌ايران همواره توسط نخبگان اين حوزه در حال انجام است تا خط سير اعتلاي اين سيستم را ترسيم کند.
به مناسبت هفته بانکداري اسلامي‌با محمدرضا قرباني، مدير عامل بانک دي گفت و گو کرديم. در ادامه بخشي از اين مصاحبه را مي‌خوانيد: بانکداري اسلامي، نوعي سيستم بانکداري است که مبتني بر قوانين اسلامي‌و نظريات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکي و علماي اسلام است.
اگر مولفه‌هاي اصلي بانکداري اسلامي‌را حذف ربا از تمامي‌عمليات بانکي و انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي بدانيم، اساس بانکداري اسلامي، تسهيم سود، مشخص بودن مسير مصرف منابع و نظارت بر عمليات بانکي خواهند بود. بر اين اساس در بانکداري سنتي(ربوي) بين بانک و مشتري و گيرنده تسهيلات يک رابطه مستقيم وجود دارد و به واسطه وجود همين رابطه مستقيم، رابطه دائن و مديون بوجود مي‌آيد، اما در بانکداري اسلامي‌وجوه سپرده‌گذاران طبق موازين شرعي و حقوقي و درقالب عقود معين سرمايه گذاري مي‌شود.
در مبحث بانکداري اسلامي، موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پيش کشيده مي‌شود که با ربا(بهره)، به معني دريافت هر مبلغ اضافه بر روي دين مشروط بر اينکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هايي اساسي دارد، از جمله اين که سود با توافق طرفين تعيين و به نسبت‌هاي مورد توافق پرداخت مي‌شود، ولي ربا از طرف وام‌دهنده(دائن) تعيين و به هر نرخ يا نرخ‌هاي ثابت از قبل تعيين شده، پرداخت مي‌گردد.
سود نظام بانکداري بدون ربا ريشه در ايدئولوژي و ارزش‌هاي اقتصاد اسلامي‌دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. از طرفي بانکداري اسلامي‌برخلاف ديدگاه ساير موسسات مالي که هرگز ارتباط بين بانکداري واصول اخلاقي را نپذيرفته اند، پايبند به اصول اخلاقي است. در ادامه سرفصل‌هاي مورد اشاره وي به شرح ذيل بيان مي‌گردد.
 اصول بنيادين بانکداري اسلامي‌، وجه تمايز آن با بانکداري متعارف - بانکداری اسلامی ، زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي - رونق اشتغال و توليد با اجراي بانکداري اسلامي‌- توزیع عادلانه ی سود و هزینه‌ ی بانکی در نظام بانکداری اسلامي‌- نقش موثر نظام بانکداري اسلامي‌در کاهش زمينه‌هاي ايجاد بحران‌هاي مالي - بنياد بانکداري اسلامي‌، حرکت به سمت توسعه پايدار - توجه به فرهنگ سازي بانکداري اسلامي‌در بانک دي - بانکداري اسلامي‌، حذف ربا از عمليات بانکي.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.