2
آخرین خبرها
دوشنبه 27 فروردين 1397


نقدینه- براساس قانون ۵پایه دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر دولتی به صورت ماهانه مشخص شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طبق بند ب تبصره ۶قانون بودجه سال ۹۷کل کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه ۲۳میلیون ریال و با ضرایب مختلف در نظر گرفته شد.
فرمول محاسبه مالیات اینگونه است که حقوق تا ۲۳میلیون ریال حقوق از مالیات معاف بوده و سه برابر این رقم یعنی ۹۲میلیون ریال را از ۲۳میلیون ریال کسر می‌کنیم که مالیات از عدد ۶۹میلیون ریال را با نرخ ۱۰درصد بدست می‌آید. برای پایه‌های بالاتر نیز از این روش استفاده می‌شود.
به گزارش فارس،جدول ذیل میزان مالیات بر درآمد را برای پایه‌های معاف و دیگر پایه‌ها و نرخ مالیاتی‌ آنها را مشخص کرده است.
 

میزان مالیات بر درآمد حقوق سال 1397

پایه شرح از (ریال) تا (ریال) مالیات متعلقه (ریال) نرخ رقم مالیات(ریال)
پایه معاف کمتر و یا مساوی یا میزان معافیت 0 23.000.000 معاف 0% 0%
پایه اول تا سه برابر مازاد معافیت 23.000.001 92.000.000 69.000.000 10% 6.900.000
پایه دوم تا چهار برابر مازاد معافیت 92.000.001 115.000.000 23.000.000 15% 3.450.000
پایه سوم تا شش برابر مازاد معافیت 115.000.001 161.100.000 46.000.000 25% 11.500.000
پایه چهارم بیشتر از شش برابر مازاد معافیت 161.000.001 بیشتر از 6 برابر معافیت 35% -

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.